Внесоха обвинителния акт срещу Костадин Павлов, Ярев взел подкупа

Image_1757777_126

Окръжна прокуратура – Пловдив внесе обвинителен акт за подкупи, търговия с влияние, длъжностно и документни престъпления срещу Надежда Минчева и Костадин Павлов – изпълняващ по време на извършване на престъпленията длъжността кмет на Община Куклен.

Костадин Павлов е обвинен в подкуп, търговия с влияние, длъжностно престъпление и документни престъпления за това, че:

1. През периода месец април-14.05.2013 г. в Куклен в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение: заместник-кмет на Община Куклен, изпълняващ длъжността „Кмет на Община Куклен“, съгласно решение №207/31.08.2012 г на Общински съвет -Куклен, при условията на посредствено извършителство чрез Ангел Ярев, е приел дар-пари в размер на 3000 /три хиляди/ лева от Надежда Минчева, за да извърши друго престъпление във връзка със службата си – престъпление по чл.302, т.1, б.“б“ , във вр.чл.301 ал.3, вр. ал.1 от НК /подкуп/

2. На 14.05.2013 г в Пловдив и Куклен в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение-заместник-кмет на Община Куклен, изпълняващ длъжността „Кмет на Община Куклен“, съгласно решение № 207/31.08.2012г на Общински съвет-Куклен е превишил властта и правата си по Закона за обществените поръчки, като е отворил пликовете, съдържащи ценовите оферти на участниците, запознал се е със съдържанието им, сверил ги е с ценовата оферта на „Надежда-2000″ ЕООД, в обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение- гр.Куклен и за Домашен социален патронаж- гр.Куклен“, с цел да набави за другиго-„Надежда-2000″ ЕООД Пловдив, облага- парични средства в размер на 74 327 лева, представляващи стойността на едногодишен договор по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение- Куклен и за домашен социален патронаж Куклен“ и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се в сериозно накърняване на авторитета и доверието в местната власт – престъпление чл.282, ал.2, вр. ал.1 от НК /длъжностно престъпление/

3. На 14.05.2013 г. в Куклен е скрил чужди документи-ценови предложения на „Надежда-2000″ ЕООД Пловдив, внесени от кандидата „Надежда-2000″ ЕООД Пловдив в Община Куклен по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение -.Куклен и за Домашен социален патронаж Куклен“, с цел да причини другиму – на „Петров комерс“ ЕООД-гр.Пловдив, „ВВВ-Дистрибуция и логистика“ ЕООД-гр.Асеновград и „ЕС ЕНД ДИ Корпорейшън“ ЕООД-гр.Пловдив вреда и да набави за себе си и за „Надежда-2000″ ЕООД-гр.Пловдив облага – престъпление по чл.319 от НК /документно престъпление-укриване на документи/

4. На 10.06.2014 г. в гр.Куклен, обл.Пловдив е приел от Надежда Минчева, при условията на посредствено извършителство чрез Ангел Ярев, пари в размер на 1200 лева, който не му се следва, за да упражни влияние при вземане на решение /определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка/ от длъжностно лице-правоспособен юрист Айтен Салим, член на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, във връзка със службата му /по провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – Куклен и за Домашен социален патронаж – Куклен“, назначена със заповед №429/27.05.2014г на зам.кмет, изпълняващ длъжността Кмет на Община Куклен-Костадин Павлов/ – престъпление по чл.304б, ал.1 от НК /търговия с влияние/

5. На 10.06.2014 г в Куклен е скрил чужди документи-ценови предложения на „Надежда-2000″ ЕООД Пловдив, внесени от кандидата „Надежда-2000″ ЕООД Пловдив в Община Куклен по „открита процедура“ с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение-гр.Куклен и за Домашен социален патронаж – Куклен“ с цел да причини другиму-„ЕС ЕНД ДИ Корпорейшън“ ЕООД Пловдив, вреда и да набави за себе си и за „Надежда-2000″ ЕООД-гр.Пловдив облага – престъпление по чл.319 от НК /документно престъпление-укриване на документи/
Надежда Минчева е обвинена в предлагане на подкуп на длъжностно лице и търговия с влияние за това, че:

1. през периода м.април-14.05.2013 г в гр.Куклен, обл.Пловдив, е дала дар-пари в размер на 3000 /три хиляди/ лева на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – Костадин Павлов, заместник-кмет на Община Куклен, изпълняващ длъжността „Кмет на Община Куклен“, съгласно решение №207/31.08.2012 г на Общински съвет-Куклен, при условията на посредствено извършителство – чрез Ангел Ярев, за да извърши действия по служба, в качеството му на възложител по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение-гр.Куклен и за Домашен социален патронаж-гр.Куклен, за провеждане на „открита процедура“ по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение- гр.Куклен и за Домашен социален патронаж- гр.Куклен“ – престъпление по чл.304а, вр. чл.304, ал.2, вр. ал.1 от НК /подкуп/

2. На 10.06.2014 г. в гр.Куклен, обл.Пловдив, е дала дар-пари в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева, при условията на посредствено извършителство чрез Ангел Ярев, на Костадин Павлов, заместник-кмет на Община Куклен, изпълняващ длъжността „Кмет на Община Куклен“, съгласно решение №207/31.08.2012г на Общински съвет -Куклен, който е твърдял, че може да упражни влияние при вземане на решение /определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка/ от длъжностно лице във връзка със службата му, а именно на членовете на комисията по провежданата в Община Куклен „открита процедура“ по ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр.Куклен и за Домашен социален патронаж – гр.Куклен“ – престъпление по чл.304б, ал.2 от НК /търговия с влияние/.

Най-тежкото, предвидено от закона, наказание за престъпленията, в които Павлов е обвинен и лишаване от свобода от три до петнадесет години, глоба до двадесет и пет хиляди лева, конфискация на до една втора от имуществото на виновния и лишаване от право да заема определена длъжност и да упражнява определена професия или дейност, а за тези, в които е обвинена Минчева – лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.
Павлов и Минчева са с мерки за неотклонение „парична гаранция“ в размер на по 4 000 лева.

Add a Comment