ЧСИ-та разпродават къщи и имоти на кукленци

chsikuklen

Частни съдебни изпълнители разпродават къщите и имотите на кукленци, установи репортерска проверка на KuklenDnes.bg.

В момента ЧСИ-та продават две къщи с парцели и два парцела в Куклен. Къщата от снимката също се продава. Тя се намира на ул. „Александър Стамболийски“ № 31. Ето и официалната обява за нея:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII – 212 (дванадесето римско – планоснимачен номер двеста и дванадесет) от квартал 19 (деветнадесет) по регулационния план на град Куклен, община Куклен, област Пловдив, одобрен със Заповед № 44 от 1967 г., находящ се в град Куклен, община Куклен, област Пловдив, с административен адрес: ул. „Александър Стамболийски“ № 31, целият застроен и незастроен с площ от 340 кв.м. (триста и четиридесет квадратни метра), при граници и съседи на УПИ: улица, УПИ XI-214, УПИ VII-213 и УПИ XIII-211, ведно с построената в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 70 кв.м. (седемдесет квадратни метра) съгласно договорна ипотека, а съгласно скица № 93/20.03.2014 г. издадена от Oбщина Куклен – със застроена площ от 92 кв.м. (деветдесет и два квадратни метра), състояща се от от два етажа, ведно с всички подобрения и приращения в УПИ XII – 212.

Еко какво още недвижимо имущество на кукленци се разпродава:

Парцел 2277 кв.м.
ИМОТ с площ от 2.277 дка (две цяло двеста седемдесет и седем), находящ се в землището на гр. Куклен, област Пловдив, в местността ‘’ОРТА ХАН’’, начин на трайно ползване: стр. материали, съставляващ имот № 001376 (нула нула едно три седем шест) по плана за земеразделяне на селото, който имот е образуван от част от имот № 001373 (нула нула едно седем три) по същия план, при граници за имота: имот № 001379- стр. материали на ‘’Заводски строежи-ПС-Пловдив’’ АД, имот № 001378 – стр. материали на ‘’Мулти Ойл’’ ООД, имот № 001369- прераб. метал на КЦМ, имот № 001367- стр. материали на ‘’Заводски строежи- ПС- Пловдив’’ АД, ЗАЕДНО с построената в този имот МАСИВНА СТОМАНО-БЕТОННА СГРАДА – ДИАГНОСТИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ на един етаж, със застроена площ от 273.90 кв.м. (двеста седемдесет и три цяло и деветдесет), съгласно разделителен протокол, а съгласно скица 235 кв.м. (двеста тридесет и пет), ЗАЕДНО с 3.21% ид. ч. (три цяло двадесет и един) от 5005.60/6670 ( пет нула нула пет . шест нула/ шест шест седем нула ) идеални части от вътрешната пътна мрежа и от всички комуникации, производствени съоръжения и всички други части на съществуващата инфраструктура.

Парцел 2424 кв.м.
ИМОТ с площ от 2.424 дка (две цяло четиристотин двадесет и четири), находящ се в землището на гр. Куклен, област Пловдив, в местността ‘’ОРТА ХАН’’, начин на трайно ползване: стр. материали, съставляващ имот № 001378 ( нула нула едно три седем осем ) по плана за земеразделяне на селото, който имот е образуван от част от имот № 001375 ( нула нула едно седем пет ) по същия план, при граници за имота: имот № 001377- стр. материали на ‘’Заводски строежи- ПС- Пловдив’’ АД, имот № 001358 – стр. материали на МЦК- Казичене- ЕООД, имот № 001369- прераб. метал на КЦМ, имот № 001376 – стр. материали на ‘’Мулти Ойл’’ ООД, заедно с 3.21% ид. ч. (три цяло двадесет и един) от 5005.60/6670 (пет нула нула пет.шест нула /шест шест седем нула ) идеални части от вътрешната пътна мрежа и от всички комуникации, производствени съоръжения и всички други части на съществуващата инфраструктура, която дружеството – продавач притежава в съсобственост с ‘’МЦК”ЕООД – София.

Къща с дворно място
Дворно място, застроено и незастроено, цялото с площ 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м. ,находящо се в гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, ул. “Добри Чинтулов“ № 5 /пет/, съставляващо Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIX-ТКЗС/Деветнадесети -“ТКЗС“/ от кв. 105/ сто и пети/, по регулационния план на гр. Куклен, одобрен със заповед № 44/1967г., целият застроен и незастроен с площ от 480 кв. м. /четиристотин и осемдесет/, ВЕДНО с построената в него масивна жилищна сграда с РЗП от 75 кв.м., ведно с всички подобрения и приращения в имота, при граници :от запад – улица, от север – УПИ XVIII – TКЗС, от юг- край на регулацията. Дворното място е с планоснимачен № 1433 по кадастралния план на гр. Куклен , обл. Пловдив, одобрен със Заповед № 300-4-25/2004 на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

Add a Comment